Físín book

FÍSÍN DEADLINE EXTENDED!!!

NEW DEADLINE DATE: OCT 31ST

 


Buaiteoir 2016, Antoin Beag Ó Colla.

Tá Antoin anois i mbun léirithe ar a dhuais-scannán. Taispeánfar an scannán don chéad uair ag 11ú Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin, Márta 2017.

Físín opens 5th September 2016

Osclaíonn Comórtas Físín 2017 ar an 5ú Meán Fómhair 2016.
W65VU3KCS3D2U

ealain

 

 

English version is below

 

 

 

 
An Chéad Chéim:
 
I mbliana, táimid ag tabhairt cuireadh d’iarrthóirí smaoineamh a ghinfeadh scannán gairid Gaeilge a chur faoinár mbráid.
 
Sé a theastaíonn uainn ag an bpointe seo ná 
 • Alt mar gheall ar do smaoineamh do ghearrscannán Gaeilge – uasmhéid 500 focal. 
 • Do shonraí teagmhála: Ainm, seoladh agus seoladh ríomhphoist, le do thoil.
 • Aontú, má roghnaítear chuige thú, go mbeidh tú ar fáil do dheireadh seachtaine forbartha scripte ar an 26 27 Samhain 2016.
 • Tú a bheith ullamh chun do script, do bhuiséad 7rl a sheoladh chugainn roimh an deireadh seachtaine forbartha.
 • Táille iontrála €20 a dhíol tríd an suíomh idirlín a osclóidh ar an Luan 5 Meán Fómhair. 
Spriocdáta chun smaointe a chur faoinár mbráid: 10 Deireadh Fómhair 2016.
 
Má roghnaítear do smaoineamh teastóidh na nithe seo a leanas roimh an deireadh seachtaine forbartha 26, 27 Samhain.
Caithfidh siad a bheith againn ar an 18 Samhain 2016 ar a dhéanaí. 
 • script
 • cóiriú
 • achoimre den togra
 • buiséad

Tar éis an deireadh seachtaine, beidh ar chumas na rannpháirtithe am a chaitheamh ag forbairt a dtogra, aisfhreagairt na deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm, agus an togra a sheoladh ar ais chugainn in am don spriocdháta, Eanair 9, 2017.

An Chéim Dheireannach

Roghnófar suas le 5 duais-iarrthóir agus tabharfar cuireadh dóibh go dtí an 11ú Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin. Gheobhaidh gach éinne don chúigear deis a dtogra a chur i láthair an phainéil mheasúnaithe i gcaitheamh na Féile. Beifear ag súil go mbeidh na hiarrhóirí go léir i láthair don seisiún iomlán pitseála.

Gheobhaidh gach aon duine sa duaisbhabhta pas chuig imeachtaí uile na Féile. Gheobhaidh siad chomh maith leabhar nóta de chlúdach leathair de chuid Conor Holden. Má mhothaíonn tú gur gá dhuit duine éigin chun cabhrú le do chur i láthair a dhéanamh go héifeachtach, is féidir leat, ar do chostas féin, duine a bhreith leat chun an chabhair sin a thabhairt.

Próiseas leictreonach go h-iomlán is ea an próiseas iontrála. Ní glacfar le h-aon ábhar tríd an bpost.

Cáilitheacht

Tá an comórtas dírithe ar dhaoine a nascann spéis faoi leith i scannánaíocht le fonn saothar a tháirgeadh as Gaeilge. Ba mhaith linn iarratais ó gach canúint a theacht chugainn. Tá an próiseas iarratais oscailte do chách, ó scoláirí Idirbhliana go scannánóirí proifisiúnta. Caithfear gach togra a chur I láthair an phainéil trí mheán na Gaeilge.

Spriocdhátaí iontrála: 

An Chéad Chéim:  Do smaoineamh faoi 10 Deireadh Fómhair

An Dara Céim: Má roghnaítear don deireadh seachtaine forbartha thú, d’iarratas ina iomláine faoi 18 Samhain 2016.

An Tríú Céim: Deireadh seachtaine forbartha, suas le deichniúr roghnaithe, 26, 27 Samhain 2016.

An Ceathrú Céim: Do script leasaithe a chur isteach faoi 9 Eanair 2017

Duais-iarrthóirí roghnaithe, suas le 5 script, eolas le scaipeadh: 6 Feabhra 2017

Dátaí na Féile: Márta 23 – 26 2017

Má tá aon cheist, seol ríomhphost chugainn ag fisin@dinglefilmfestival.com

nó glaoigh ar 087 2999616

 

Fisin panel

Dingle International Film Festival Film Opportunity

An open invitation for submissions of a short film proposal in the Irish language

The project targets and encourages filmmaking in Irish.

We are open to Live Action, Animation, Documentary and Experimental Film.

The competition has a cash prize of €5,000 to the overall winner. The winner will also receive €2,000 worth of film equipment hire from Vast Valley Ltd. Vast Valley Ltd. provide equipment and support for feature films, TV drama and commercials. They supply cameras, lenses, accessories and grip equipment and are located in Dublin, 2 and Belfast.

First Stage

This year we are inviting you to submit an idea for a short film in Irish.

We will select up to 10 of the best ideas for a script development weekend in Dingle in November 2016.

All we need from you at this stage by email is:

 • A paragraph about your short film idea in Irish – max 500 words
 • Your contact details: Phone, address and email please
 • Agreement if selected, that you would be available to participate in the development of your script one weekend in November 2016.
 • Be ready to submit your script, budget etc to us before the development weekend.
 • Fee of €20 paid via our website OPENS ON MONDAY 5th September

 Deadline for submitting ideas – Oct 10th 2016

If you are selected we will need:

The 10 entries selected for development will submit the following to us before the development weekend in Dingle during November ’15. Email to us no later than 18th Nov 2016.

 • Script
 • Treatment
 • Synopsis of project
 • Budget

After the weekend, the entrants are given time to work on their short film script to apply the feedback from the sessions and send it back to us. The deadline for re-submission is Jan 9th 2017.

Final Stage

Up to 5 finalist will be selected and invited to the 11th Dingle International Film Festival. Each of the selected finalists will pitch their project to the panel during the festival weekend. Each of the finalists are expected to attend all of the pitches.

Each of the selected filmmakers will also receive a free festival pass allowing them access to the entire festival. All finalists will receive a commemorative leather bound note book by Conor Holden. If you feel you need someone to help pitch your project at the festival, you can if you wish, self fund someone to be there with you to do so.

The entire submission process will be electronic. We will not accept any posted material.

Eligibility

The competition is aimed at people who combine a special interest in film with a desire to use the Irish language. We are keen to see proposals from all dialects. Application process is open to all, ranging from students to professional filmmakers. Your pitch must be made to the panel in the Irish language.

 Deadline for entries:

First Stage:  Your idea by 10th October

Second Stage: If chosen for development Weekend, send in your detailed proposal by 18th November 2016.

Third Stage: Development weekend, up to 10 selected: 26th & 27th November 2016

Forth Stage: Resubmit your script: 9th January 2017

Final Selected, up to 5 scripts, notified by: 6th February 2017

Festival Dates: March 23 – 26 2017

The selected 10 short film ideas will be notified in early November and must be available to attend the script development weekend in Dingle in November.

The 5 finalists will be notified by 6th February, 2017. If you are selected you have to make yourself available to attend the festival to make your pitch to the panel. This will take place during the festival at a time to be announced later. The winning pitch will be announced at the closing ceremony of the festival.

For further questions please email fisin@dinglefilmfestival.com or call 087 2999616

Deireadh seachtaine forbartha
Stiúróidh Gerard Stembridge an deireadh seachtaine forbartha dóibh siúd ar ghearrliosta chríochbhabhta Físín. Tionólfar na ceardlanna sa Daingean ar an 26 agus 27 Samhain. Oibreoidh Brenda Ní Shúilleabháin mar thaca le Gerard i gcaitheamh na deireadh seachtaine. Déanaimid comhghairdeas le buaiteoirí uile na deireadh seachtaine!

Gerard Stembridge
Saolaíodh i Luimneach. Scríbhneoir agus stiúrthóir is ea é. I measc a shaothair tá Guiltrip, About Adam, Ordinary Decent Criminal, Nora (comhscríofa le Pat Murphy) agus Alarm. Scríbhneoireacht don teilifís: The Truth About Claire, Black Day at Blackrock. I measc a dhrámaí amharclainne, tá Love Child, The Gay Detective, agus That was Then. Tá aithne mhaith air mar gheall a shaothar raidió le Dermot Morgan (Scrap Saturday).

Tá ceithre úirscéal leis foilsithe, ina measc Unspoken (2011), agus The Effect of War (2013)

Brenda Ní Shúilleabháin.

Ó Pharóiste Fionntrá do Bhrenda Ní Shúilleabháín, agus chaith sí blianta i mbun scoile i Ráth Cúil i mBaile Átha Cliath, Cháiligh sí mar staraí ealaíne. Déanann sí scannáin faisnéise ar chúrsaí staire a muintire, ar a bhfuil Bibeanna, Bibeanna Mheiriceá, Rince ar Phár (nualitríocht na Gaeilge), Fearaibh Fionntrá, Fomhuireáin agus Fearaibh Uaisle, agus tá sí ag obair ar Holy War sa Daingean, stair an Phrotastúnachais sa dúthaigh.

Tá ceithre leabhar léi foilsithe, Bibeanna, Aneas, agus b’í a chuir le chéile Coitianta ar mo Pheann le Caitlín Ní Shé, RIP, agus a sholáthraigh an téacs do Corca Dhuibhne, bailiúchán de shaothar Liam Ó Néill. Tá mórán alt léi i gcló in irisí éagsúla agus san Irish Times. 

 

Faigheann Físín tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta.

Cuirimid buíochas ó chroí in iúl freisin do thábhairne John Benny Ó Muircheartaigh, Benner’s Hotel, agus The Grapevine Hostel as féile a dtacaíochta.

 

DEVELOPMENT WEEKEND FOR FÍSÍN FINALISTS

Gerard Stembridge will lead the development weekend for our shortlisted Físín finalists. The workshops will take place in Dingle on the 26th and 27th of November. Brenda Ní Shúillleabháin will work with Gerard during the weekend.

Gerard Stembridge
Born in Limerick. He is a writer/director. His film work includes Guiltrip, About Adam, Ordinary Decent Criminal, Nora (co-written with Pat Murphy), and Alarm. He has also written for television (The Truth About Claire, Black day at Blackrock) Theatre plays include, Love Child, The Gay Detective and That Was Then and he is well-known for his radio work with Dermot Morgan (Scrap Saturday) He has published four novels, most recently, Unspoken (2011) and The Effect of Her (2013)

Brenda Ní Shúillleabháin
Brenda Ní Shúilleabháin is a Ventry girl. She spent many years running a school in Rathcoole, in Dublin. She studied to become an art historian. Now, she makes documentaries, and her works include Bibeanna, Bibeanna Mheiriceá, Rince ar Phár (six documentaries on literature in modern Irish), Men of Ventry, and recently, Submarines and Decent Men. She is currently working on Rianta mo Chos, a series on the connection between person and place, and Holy War in Dingle, a history of Protestantism on the peninsula. She wrote Bibeanna, Aneas, edited the work of Caitlín Uí Shé, RIP, in Coitianta ar mo Pheann, and selected text for Liam O’Neill’s collection of his art works, Corca Dhuibhne.

 

Físín is supported by Ealaín na Gaeltachta

We would also wish to thank John Benny Moriarty’s Pub; Benner’s Hotel and The Grapevine Hostel for their generous support

Dingle IFF, Ireland’s only film festival commissioning Irish language shorts

Féile amháin a choimisiúnaionn gearrscannáin Ghaeilge: FIS an Daingin.


Pin It on Pinterest

Share This