“Although an international event, the Dingle Film Festival remains strongly rooted in Irish soil and has been a vital and energising force in the creation of new films in our own vernacular. The introduction in 2011 of the Físín prize, the first Irish language script competition, has encouraged many filmmakers to develop their films in our beautiful national language, ensuring that it remains a living source of inspiration for this and future generations, and fostering its ongoing relevance in an artistic environment that continuously evolves and innovates.”

Michael D. Higgins, Uachtarán na hÉireann, President of Ireland
Submissions have now closed fro Físín 2019

 

Deis ag Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin

Cuireadh oscailte i gcomhair iarratais do thograí gearrscannánaíochta as Gaeilge

Dírionn an tionscadal ar thacaíocht do scannánaíocht trí Ghaeilge. Níl sainrogha pearsanta ag an gcomórtas Físín do aon seánra scannáin áirithe; tá fáilte roimh iarratais ó gach réimse.

Tá duais airgid €5,000 do bhuaiteoir an chomórtais. Chomh maith leis sin, gheobhaidh an buaiteoir luach €2,000 d’fhearas físe ar cíos ó Vast Valley Ltd. Cuireann Vast Valley Ltd. trealamh agus tacaíocht ar fáil do phríomhscannáin, dhrámaí teilifíse agus d’fhógraí teilifíse. Cuireann siad ceamaraí, lionsaí, oiriúintí agus trealamh eile ar fáil leis agus tá siad lonnaithe i mBaile Átha Cliaith 2 agus i mBéal Feirste.

 

An Chéad Chéim

Táimid ag tabhairt cuiridh d’iarrthóirí smaoineamha ghinfeadh scannán gairid as Gaeilge a chur faoin ár mbráid. Roghnófar suas le 10 gcinn de na smaointe is fearr chun freastal ar dheireadh seachtaine forbartha scripte agus léiriúcháin sa Daingean i mí na Samhna 2018.

 

Ag an bpointe seo, is é atá uainn, ar ríomhphost uait ná:

 • Alt as Gaeilge mar gheall ar do smaoineamh don – uasmhéid 500 focal
 • Do shonraí teagmhála: Seoladh, teileafón agus seoladh ríomhphoist
 • Má roghnaítear do smaoineamh, ba chóir go mbeidh tú ar fáil chun páirt a ghlacadh i bhforbairt do scripte ar feadh deireadh seachtaine amháin ó 23ú-25ú mí na Samhna 2018
 • Táille iontrála €20, iníoctha tríd ár suíomh idirlín https://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/
 • fisin@dinglefilmfestival.com

 

Spriocdháta chun smaointe a bheith againn – 26ú Deireadh Fómhair 2018

 

An Dara Chéim/Deireadh Seachtaine forbartha

Má roghnaítear do smaoineamh, teastóidh go dtógfá leat na rudaí seo a leanas leat don deireadh seachtaine forbartha 23ú-25ú Samhain:

 • Script
 • Cóiriú
 • Achoimre an togra
 • Buiséad

I rith an deireadh seachtaine, glacfaidh tú páirt i seisiúin meantóireachta, meantóireacht ghrúpa agus meantóireacht phearsanta a bheidh i gceist. Tar éis an deireadh seachtaine, beidh ar chumas na rannpháirtithe am a chaitheamh ag forbairt a dtograí, aisfhreagairt an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm, agus an togra a sheoladh ar ais chugainn.

 

Spriocdháta athaighnithe/athiarratais – 14ú Eanair 2019

 

Táimid an-bhuíoch as tacaíocht ó John Benny Moriarty, Ealaín na Gaeltachta agus Brú Grapevine, a chumasaíonn dúinn an deireadh seachtaine forbartha Físín a chur ar siúl.

 

 

Céim Deireanach/Cur i láthair beo

 • Roghnófar suas le cúigear iomaitheoirí agus cuireadh á thabhairt dóibh teacht go dtí an 13ú Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin. Beidh deis ag na h-éinne a smaointe a chur i láthair don bpainéil trí mheáin na Gaeilge i rith deireadh seachtaine na Féile
 • Má mhothaíonn tú go bhfuil gá agat le cabhair chun do thogra a chur i láthair, is ceadmhach duit ar do chostas féin, duine a thabhairt leat mar chabhróir
 • Beidh première don ngearrscannáin a bhuaigh an comórtas Físín sa bhliain 2018 á chur i láthair ag clabhsúr na Féile sa phictiúrlann Phoenix agus fógraífear an buaiteoir Físín don bhliain seo ag an ócáid céanna. Iarrtar ar na h-iomaitheoirí ar fad a bheith i láthair; Beidh leabhar nótaí comórtha le cumhdach leathair le Conor Holden á bhronnadh ar na h-iomaitheoirí ar an oíche sin
 • Faigheann na scannánóirí roghnaithe pas na féile saor in aisce, a thugann bealach isteach dóibh chuig an fhéile ar fad
 • Faigheann an buaiteoir conradh leis an bhFéile chun a scannán a chríochnú

 

 

Cáilitheacht

 • Tá an comórtas dírithe ar dhaoine a nascann spéis faoi leith i scannánaíocht le fonn saothar a tháirgeadh as Gaeilge
 • Ba mhaith linn iarratais ó gach canúint a theacht chugainn
 • Tá an próiseas iarratais oscailte do chách, ó scoláirí idirbhliana go scannánóirí proifisiúnta
 • Caithfear gach togra a chur i láthair an phainéil trí mheán na Gaeilge
 • Cuirfear an deichniúr a roghnófar don deireadh seachtaine forbartha ar an eolas faoi go dtí 9ú mí na Samhna, agus caithfidh siad a bheith ar fáil chun freastal ar an deireadh seachtaine forbartha 23ú-25ú mí na Samhna
 • Cuirfear suas le cúigear buaiteoirí ar an eolas faoin 11ú mí Feabhra 2019
 • Má roghnaítear tú, caithfidh tú a bheith ar fáil chun freastal ar an bhFéile agus do thogra a chur i láthair an phainéil measúnaithe. Déanfar é seo le linn na Féile ag am le socrú/ar an Domhnach 24ú Márta 2019
 • Fógrófar an buaiteoir ag ócáid clabhsúir na féile
 • Próiseas leictreonach ar fad atá i gceist leis an iarratas. Ní glacfar le haon ábhar tríd an bpost

 

Má tá aon cheisteanna, seol ríomhphost chugainn ag fisin@dinglefilmfestival.com nó glaoigh ar 087 2999616

Sonraí iomlán le fáil ar ár suíomh idirlín https://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/

 

Eochairdhátaí:

An Chéad Chéim/Spriocdháta: 26ú Deireadh Fómhair 2018

Fógra do na h-iontrálaí a n-éireoidh leis/léi(suas go 10): 9ú Samhain 2018

An Dara Chéim/Deireadh Seachtaine Forbartha: 23ú-25ú Samhain 2018

Spriocdháta scripte: 14ú Eanair 2019

Fógra do na h-iontrálaí a n-éireoidh leis/léi (suas go 5): 11ú Feabhra 2019

Céim deireanach/Cur i láthair beo: 24ú Márta 2019

Fógra Buaiteora: 24ú Márta 2019

Dátaí na Féile:21ú – 24ú Márta 2019

 

 

The Winning Físín films 2011 – 2018

 1. Cathal Ó Cuaig, AN CLUICHE, 2011
 2. Paul Webster, STUMAMA, 2012
 3. Denis Buckley, TÁIMSE IM CHODLADH, 2013
 4. Niamh Lawlor, BÉIRÍN BEAG BUÍ, 2014
 5. Mairead Kiernan, Eadrainn Féin, 2015
 6. Antoin Beag Ó Colla, An Mhallacht, 2016
 7. Barry O’Donoghue, currently in post-production, 2017
 8. Tristan Heanue, currently in production, 2018

 

 

English Version:

Dingle International Film Festival Film Opportunity

An open invitation for submissions of a short film proposal in the Irish language

The project targets and encourages filmmaking in Irish. The Físín competition does not favour any particular genre and is open to submissions in all categories.

The competition has a cash prize of €5,000 to the overall winner. The winner will also receive €2,000 worth of film equipment hire from Vast Valley Ltd. Vast Valley Ltd. provide equipment and support for feature films, TV drama and commercials. They supply cameras, lenses, accessories and grip equipment and are located in Dublin 2 and Belfast.

 

First Stage

We are inviting you to submit an idea for a short film in Irish. We will select up to 10 of the best entries for a script and production development weekend in Dingle in November 2018.

 

What we need from you at this stage by email is:

 • A paragraph about your short film idea in Irish – max 500 words
 • Your contact details: phone, address and email please
 • If selected, you must be available to participate in the development of your script on 23rd-25th November 2018
 • Fee of €20 paid via our website https://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/
 • Entries to: fisin@dinglefilmfestival.com

 

Deadline for submitting ideas – 26th October 2018

 

Second Stage/Development Weekend

If you are selected you will need to bring the following to the development weekend in Dingle 23rd-25th November 2018.

 • Script
 • Treatment
 • Synopsis of project
 • Budget

Over the weekend, you will take part in group and individual mentoring sessions. After the weekend, the entrants are given time to work on their short film script to apply the feedback from the weekend sessions and send it back to us.

 

The deadline for resubmission is 14th January 2019

 

We are very grateful for the support of John Benny Moriarty, Ealaín na Gaeltachta and Grapevine Hostel for their support of the Fisín Development Weekend.

 

Final Stage/Live Pitches

 • Up to 5 finalists will be selected and invited to the 13th Dingle International Film Festival. Each of the selected finalists will pitch their project through Irish to the panel during the festival weekend. Each of the finalists are expected to attend all of the pitches
 • If you feel you need someone to help pitch your project at the festival, you can if you wish, self fund someone to be there with you to do so
 • The previous winning Físín short film premieres at the close of the festival in The Phoenix Cinema, where we will also announce this year’s winner of Físín. All finalists are asked to attend and will receive a commemorative leather bound notebook by Conor Holden on the night
 • Each of the selected filmmakers will also receive a free festival pass allowing them access to the entire festival
 • The winner will receive a contract with the festival for €5,000 to complete their film

 

 

Eligibility

 • The competition is aimed at people who combine a special interest in film with a desire to use the Irish language
 • We are keen to see proposals from all dialects
 • The application process is open to all, ranging from students to professional filmmakers
 • Your pitch must be made to the panel in the Irish language
 • The selected 10 short film ideas will be notified by November 9th and must be available to attend the script development weekend in Dingle 23rd-25th November
 • The 5 finalists will be notified by 11th February, 2019
 • If you are selected you have to make yourself available to attend the festival to make your pitch in Irish to the panel. This will take place during the festival on Sunday 24th March
 • The winning pitch will be announced at the closing ceremony of the festival
 • The entire submission process will be electronic. We will not accept any posted material

 

For further questions please email fisin@dinglefilmfestival.com or call 087 2999616

Full details available on our website www.dinglefilmfestival.com

 

Key Dates:

 • First Stage/Entry Deadline: 26th October 2018
 • Notification to successful entrants: 9th November 2018
 • Second Stage/Development weekend: 23rd-25th November 2018
 • Re-Submission Deadline:14th January 2019
 • Notification to successful entrants: 11th February 2019
 • Final Stage/Live Pitches: 24th March 2019
 • Winner Announced:24th March 2019
 • Festival Dates:21st – 24th March 2019
 “Fisín has a very special place in my heart as it is without a doubt the reason I have a career as a script writer. It was Fisín that funded An Mhallacht and also got the ball rolling on my first short Rúbaí. Fisín is a great competition for Irish language writers who aren’t established with production companies and it’s a great breeding ground for new and exciting talent. ” Antoin Ó Colla

Físín book


Pin It on Pinterest

Share This